algemene voorwaarden 2018-02-11T20:25:06+00:00

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BEECREATIVE

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 64267539

 


Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Beecreative. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.bee-creative.nl en worden bij iedere offerte meegezonden.

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Beecreative en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Beecreative;

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Beecreative niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Beecreative is bevestigd;

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Beecreative desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2. In prijskranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, kleuren e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Beecreative niet;

2.3. Beecreative stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Beecreative bepaalt deze uren in alle redelijkheid maar zijn echter bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);

2.4. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Beecreative. Wanneer de offerte net is ondertekend gaat Beecreative er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan het verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2.5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

  1. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Beecreative zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
  2. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor de wederpartij werkzaam is geweest;

2.6. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Beecreative in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

2.7. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Beecreative de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Beecreative en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende het ontwerpen de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief – naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Beecreative bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering van de productie komt door de wijziging te vervallen;

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Beecreative in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Beecreative gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

4.3. Beecreative is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Beecreative, dat in redelijkheid niet van Beecreative mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Beecreative zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Daarbij zal Beecreative de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden;

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan wordt dit vermeld in de factuur;

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Beecreative alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
5.4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING

6.1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door Beecreative m.b.t. de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Beecreative ten gevolge van de annulering geleden schade.

6.2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen oplevering van de productie geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige oplevering is Beecreative dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Beecreative kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Beecreative tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Beecreative niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Beecreative zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment kennis van zaken. Indien noodzakelijk zal Beecreative de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;

8.2. Beecreative is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Beecreative;

8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beecreative aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Beecreative worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beecreative zijn verstrekt, heeft Beecreative het recht de overeenkomst te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Beecreative de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

8.5. Alvorens tot openbaarmaking van de site wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen het ontwerp te controleren en goed te keuren;

Artikel 9. ZET-, DRUK OF ANDERE PROEVEN

9.1.De wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Beecreative ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze gecorrigeerd of goedgekeurd aan Beecreative terug te zenden.

Goedkeuring van de proeven door de wederpartij geldt als erkenning dat Beecreative de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist geeft uitgevoerd;

9.2. Beecreative is niet aansprakelijk voor afwijking, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedgekeurde gecorrigeerde proeven;

9.3. Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 10. AFWIJKINGEN

10.1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-.of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn;

10.2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Een steekproef ontslaat de wederpartij niet van haar betalingsverplichtingen;

10.3. Meer- of minder leveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal is toegestaan.

Artikel 11. RECLAME

11.1. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Beecreative op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Beecreative;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Beecreative (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Beecreative door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

11.2. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 10 dagen na ontvangst reclameert, en zijn reclame door Beecreative gegrond wordt bevonden, zal Beecreative te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) herstellen, respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

11.3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
11.4. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 12. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING

12.1. Beecreative is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling is / wordt aangevraagd of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

12.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van Beecreative passende zekerheid heeft gesteld;

Artikel 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt met betrekking tot vorderingen tot betaling van alle door Beecreative aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichtte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
13.2. Beecreative is in de in lid 1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Beecreative voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
13.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Beecreative te leveren. Hij is eveneens verplicht Beecreative op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Beecreative om dit pandrecht tot stand te brengen;

Artikel 14. COPYRIGHT

14.1.Het eigendom en de hieruit voortvloeiende rechten van door Beecreative verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Beecreative, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In et laatste geval kan Beecreative hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Beecreative gerechtigs hiervoor een zelf vast te stellen redelijke vergoeding in rekening te brengen;

14.2. Beecreative behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken;

14.3. Al het door Beecreative vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Beecreative niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend door Beecreative;

Artikel 15. BUITENGEBRUIKSTELLING

15.1. Beecreative heeft het recht een door hem geproduceerde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Beecreative niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Beecreative zal de wederpartij vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Beecreative kan worden verlangd;

15.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;
15.3. Tot indienststelling wordt eerst overgegaan indien de wederpartij binnen een door Beecreative gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen;

Artikel 16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1. Beecreative is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 11 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Beecreative of leidinggevende/ondergeschikten;

16.2. Beecreative is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;

16.3. Beecreative aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

Artikel 17. OVERMACHT

17.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Beecreative, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Beecreative kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, overheidsmaatregelen, storingen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Beecreative ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;
17.2. Overmacht geeft Beecreative het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 18. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE

EIGENDOMSRECHTEN

18.1. De wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Beecreative of haar bedrijf, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

18.2. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, zulks in de meest ruime zin des woords en in het bijzonder de auteursrechten als bedoelt in artikel10 van de Auteurswet – toe aan Beecreative. Voor Zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Beecreative daartoe bevoegd. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Beecreative ter zake rechthebbende is. Zo mag een Beecreative productie niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van Beecreative;

18.3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening-of modelrechten, auteursrechten, Buma rechten of portretrechten van derden. Deze rechten zijn additionele kosten die niet in een offerte worden meegenomen en welke wederpartij (nog) verschuldigd is. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij.

18.4. Tenzij het werk er zich niet op leent, is Beecreative ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Beecreative openbaar te maken of te verveelvoudigen;

18.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de wederpartij noch Beecreative jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 19. GEBRUIK EN LICENTIE

19.1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Beecreative, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de productie voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de productie, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Beecreative bekend te zijn gemaakt;

19.2. De wederpartij is zonder schriftelijke toestemming van Beecreative niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp of aantasting van andere rechten voorbehouden aan Beecreative, heeft de Beecreative recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste 3  maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Beecreative een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vorderen;

19.3. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen:

  1. vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betaling) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is, dit ter beoordeling door Beecreative;
  2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid;

19.4. Beecreative heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie;

Artikel 20. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 21. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

21.1. De vestigingsplaats van Beecreative is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Beecreative moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
21.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Beecreative is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
21.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Beecreative gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Recente projecten