Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BEE-CREATIVE

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 64267539

 

 

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (precontractuele) overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van

Bee-creative. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.bee-creative.nl en worden bij iedere offerte meegezonden.

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Bee-creative en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Bee-creative;

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Bee-creative niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Bee-creative is bevestigd;


Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Bee-creative desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;
2.2. In prijskranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, kleuren e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Bee-creative niet;

2.3. Bee-creative stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Bee-creative bepaalt deze uren in alle redelijkheid maar zijn echter bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);

2.4. De offerte dient door de wederpartij te worden ondertekend en te worden geretourneerd naar Bee-creative. Wanneer de offerte net is ondertekend gaat Bee-creative er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Het ontbreken van een handtekening doet niets af aan het verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2.5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

  1. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen wederpartij en Bee-creative zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag;
  2. Regiewerk: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor de wederpartij werkzaam is geweest;

2.6. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Bee-creative in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;

2.7. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;


Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Bee-creative de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Bee-creative en deze algemene voorwaarden;
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende het ontwerpen de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief – naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Bee-creative bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering van de productie komt door de wijziging te vervallen;


Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Bee-creative in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Bee-creative gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

4.3. Bee-creative is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Bee-creative, dat in redelijkheid niet van Bee-creative mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Bee-creative zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Daarbij zal Bee-creative de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden;


Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan wordt dit vermeld in de factuur;

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Bee-creative alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
5.4. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten, rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.


Artikel 6. ANNULERING

6.1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie of een project, zijn alle door Bee-creative m.b.t. de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Bee-creative ten gevolge van de annulering geleden schade.

6.2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.


Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen oplevering van de productie geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet tijdige oplevering is Bee-creative dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Bee-creative kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Bee-creative tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Bee-creative niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;


Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Bee-creative zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment kennis van zaken. Indien noodzakelijk zal Bee-creative de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden;

8.2. Bee-creative is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Bee-creative;

8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bee-creative aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bee-creative worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bee-creative zijn verstrekt, heeft Bee-creative het recht de overeenkomst te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bee-creative de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

8.5. Alvorens tot openbaarmaking van de site wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen het ontwerp te controleren en goed te keuren;


Artikel 9. ZET-, DRUK OF ANDERE PROEVEN

9.1.De wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Bee-creative ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze gecorrigeerd of goedgekeurd aan Bee-creative terug te zenden.

Goedkeuring van de proeven door de wederpartij geldt als erkenning dat Bee-creative de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist geeft uitgevoerd;

9.2. Bee-creative is niet aansprakelijk voor afwijking, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedgekeurde gecorrigeerde proeven;

9.3. Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.


Artikel 10. DOMEINEN EN HOSTING

10.1. Bee-creative registreert domeinen en hosting als een officiële registrar. Bij het verstrekken of beheren van domeinen en hosting treedt Bee-creative slechts op als bemiddelaar tussen de wederpartij en de registry, of een andere instelling/bedrijf die verantwoordelijk is voor de administratie van het centrale databestand.

10.2. De wederpartij dient uiterlijk 30 dagen voor het einde van een registratietermijn de opzegging van een domeinnaam- of hostingregistratie door te geven. Bij gebreke van tijdige opzegging wordt de domeinnaam of hosting stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn.

10.3. Zowel Bee-creative als de wederpartij hebben het recht om het contract om een aantal belangrijke redenen te beëindigen.
Belangrijke redenen voor Bee-creative zouden kunnen zijn:
– betalingen die niet voldaan worden
– de wederpartij overtreedt de Algemene Voorwaarden
– handelingen die ingaan tegen de Algemene Voorwaarden van de registratie of haar vereisten.

In deze gevallen verliest de wederpartij alle registratierechten.


Artikel 11. AFWIJKINGEN

11.1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-.of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn;

11.2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. Een steekproef ontslaat de wederpartij niet van haar betalingsverplichtingen;

11.3. Meer- of minder leveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal is toegestaan.


Artikel 12. RECLAME

12.1. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Bee-creative op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Bee-creative;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Bee-creative (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Bee-creative door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

12.2. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 10 dagen na ontvangst reclameert, en zijn reclame door Bee-creative gegrond wordt bevonden, zal Bee-creative te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) herstellen, respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

12.3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
12.4. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;


Artikel 13. NIET-NAKOMING/ONTBINDING/OPSCHORTING

13.1. Bee-creative is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surseance van betaling is / wordt aangevraagd of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

13.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van Bee-creative passende zekerheid heeft gesteld;


Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt met betrekking tot vorderingen tot betaling van alle door Bee-creative aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichtte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;
14.2. Bee-creative is in de in lid 1 genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Bee-creative voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
14.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Bee-creative te leveren. Hij is eveneens verplicht Bee-creative op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Bee-creative om dit pandrecht tot stand te brengen;


Artikel 15. COPYRIGHT

15.1.Het eigendom en de hieruit voortvloeiende rechten van door Bee-creative verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Bee-creative, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In et laatste geval kan Bee-creative hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Bee-creative gerechtigs hiervoor een zelf vast te stellen redelijke vergoeding in rekening te brengen;

15.2. Bee-creative behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken;

15.3. Al het door Bee-creative vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bee-creative niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend door Bee-creative;


Artikel 16. BUITENGEBRUIKSTELLING

16.1. Bee-creative heeft het recht een door hem geproduceerde website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Bee-creative niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Bee-creative zal de wederpartij vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Bee-creative kan worden verlangd;

16.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan;
16.3. Tot indienststelling wordt eerst overgegaan indien de wederpartij binnen een door Bee-creative gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen;


Artikel 17. AANSPRAKELIJKHEID

17.1. Bee-creative is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 11 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bee-creative of leidinggevende/ondergeschikten;

17.2. Bee-creative is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld;

17.3. Bee-creative aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;


Artikel 18. OVERMACHT

18.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Bee-creative, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Bee-creative kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, overheidsmaatregelen, storingen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Bee-creative ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.;

18.2. Overmacht geeft Bee-creative het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;


Artikel 19. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE
EIGENDOMSRECHTEN

19.1. De wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Bee-creative of haar bedrijf, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

19.2. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, zulks in de meest ruime zin des woords en in het bijzonder de auteursrechten als bedoelt in artikel10 van de Auteurswet – toe aan Bee-creative. Voor Zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Bee-creative daartoe bevoegd. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Bee-creative ter zake rechthebbende is. Zo mag een Bee-creative productie niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van Bee-creative;

19.3. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening-of modelrechten, auteursrechten, Buma rechten of portretrechten van derden. Deze rechten zijn additionele kosten die niet in een offerte worden meegenomen en welke wederpartij (nog) verschuldigd is. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de wederpartij.

19.4. Tenzij het werk er zich niet op leent, is Bee-creative ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Bee-creative openbaar te maken of te verveelvoudigen;

19.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de wederpartij noch Bee-creative jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.


Artikel 20. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS en PRIVACYBELEID

20.1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;

20.2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

20.3. Bee-creative bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij  gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;

20.4. Bee-creative verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Bee-creative wettelijk verplicht is te bewaren. Bee-creative is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

20.5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Bee-creative wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Bee-creative is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Bee-creative. Bee-creative mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;


Artikel 21. GEBRUIK EN LICENTIE

21.1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Bee-creative, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van de productie voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de productie, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Bee-creative bekend te zijn gemaakt;

21.2. De wederpartij is zonder schriftelijke toestemming van Bee-creative niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp of aantasting van andere rechten voorbehouden aan Bee-creative, heeft de Bee-creative recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste 3  maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Bee-creative een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vorderen;

21.3. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen:

  1. vanaf het moment dat de wederpartij zijn (betaling) verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is, dit ter beoordeling door Bee-creative;
  2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid;

21.4. Bee-creative heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie;


Artikel 22. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;


Artikel 23. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

23.1. De vestigingsplaats van Bee-creative is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Bee-creative moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
23.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bee-creative is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
23.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Bee-creative gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Recente projecten